Regulamin

„Bezpłatny System Powiadomień SMS/e-mail Ełk info”, zwany dalej SYSTEMEM

1. Korzystanie z SYSTEMU (https://info.miasto.elk.pl/) jest dobrowolne i nie wiąże się z żadną odpłatnością ze strony osoby, która dokona w nim rejestracji.

2. Rejestracja w SYSTEMIE (https://info.miasto.elk.pl/zapisz-sie lub naciśnięcie ikony „Zapisz się” na głównej stronie SYSTEMU) polega na podaniu numeru telefonu komórkowego i/lub adresu mailowego oraz zaakceptowaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. SYSTEM posiada również zabezpieczenie re-CAPTCHA, które także należy zaznaczyć, aby przejść pozytywnie proces rejestracji.  

3. Osoba, która rejestrując się w SYSTEMIE poda wyłącznie numer telefonu komórkowego, uzyska możliwość otrzymywania wyłącznie informacji SMS.

4. Osoba, która rejestrując się w SYSTEMIE poda wyłącznie adres mailowy, uzyska możliwość otrzymywania wyłącznie informacji drogą mailową.

5. Osoba, która rejestrując się w SYSTEMIE poda zarówno numer telefonu komórkowego, jak i adres mailowy, uzyska możliwość otrzymywania informacji SMS i e-maili.

6. Celem weryfikacji procesu rejestracji osoba, która wprowadzi numer telefonu komórkowego otrzyma zwrotny SMS z sześciocyfrowym kodem. Po jego poprawnym wpisaniu i zatwierdzeniu otrzymamy komunikat zwrotny informujący o poprawnym zarejestrowaniu się w SYSTEMIE.

7. Celem weryfikacji procesu rejestracji osoba, która wprowadzi tylko adres mailowy, otrzyma zwrotny e-mail z linkiem aktywacyjnym. Po jego skopiowaniu i/lub uruchomieniu otrzymamy komunikat informujący o poprawnym zarejestrowaniu się w SYSTEMIE.

8. Celem weryfikacji procesu rejestracji osoba, która wprowadzi zarówno numer telefonu komórkowego, jak i adres mailowy, otrzyma zwrotny SMS z sześciocyfrowym kodem. Po jego poprawnym wpisaniu i zatwierdzeniu otrzymamy komunikat zwrotny informujący o poprawnym zarejestrowaniu się w SYSTEMIE.

9. Rezygnacja z usług SYSTEMU (https://info.miasto.elk.pl/site/rezygnacja lub naciśnięcie zakładki „Rezygnuję” na głównej stronie SYSTEMU) może dotyczyć sytuacji, gdy osoba chce zrezygnować tylko z otrzymywania SMS-ów lub tylko z otrzymywania e-maili, albo całkowicie zrezygnować z otrzymywania wiadomości. W zależności od wybranej opcji, w przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości SMS należy podać numer telefonu komórkowego, na który osoba rezygnująca otrzyma sześciocyfrowy kod, który po zatwierdzeniu potwierdzi informację o poprawnym wyrejestrowaniu się z SYSTEMU. Analogiczna procedura dotyczy sytuacji rezygnacji z otrzymywania wiadomości mailowych lub całkowitej rezygnacji z SYSTEMU. 

10. W przypadku problemów w korzystaniu z SYSTEMU, chęci zgłoszenia uwag do funkcjonowania SYSTEMU, prosimy o kontakt: Urząd Miasta Ełku, 19-300 Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, tel. 87 73 26 210, e-mail: it@um.elk.pl

Załącznik do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIASTA EŁKU W ZAKRESIE SYSTEMU INFORMOWANIA „SMS/e-mail Ełk info”

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani / Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Ełku jest Prezydent Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk, zwany dalej w skrócie Administratorem.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Ełku, a także przysługujących Pani / Panu uprawnień, może się Pani / Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Ełku za pomocą adresu e-mail: dpo@um.elk.pl.

3. Administrator przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celu korzystania z prowadzonej przez Urząd Miasta Ełku usługi Bezpłatnego Systemu Powiadomień „SMS/e-mail Ełk info” - systemu informowania mieszkańców miasta Ełku.

4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu m.in. zapewnienia bezpieczeństwa obywateli w obszarze przestrzeni publicznej, realizacji polityki informacyjnej Urzędu Miasta Ełku.

5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, tj. do czasu działania systemu lub momentu rezygnacji korzystania z usługi.

7. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące uprawnienia:

Macie Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych.

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Ełku Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państw trzecich.